§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Futerkowe Love”
 2. Organizatorem konkursu na profilu https://www.instagram.com/smoke.furs/ jest SMOKE Adam Gajda z siedzibą w Częstochowie, ul. Ossolińskiego 1/8, 42-209 Częstochowa, NIP: 949-22-32-470 zwany dalej „SMOKE” lub „Organizator”.
 3. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 5. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram, przy wykorzystaniu profilu https://www.instagram.com/smoke.furs/
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny
 7. Konkurs trwa 03-10.02.2019r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na portalu społecznościowym Instagram wskazanym w pkt 1 Regulaminu

§2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  -osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nie posiadające zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego:
  – posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Instagramie;
  – przestrzegające regulaminu Instagram, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
 2.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić my przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.instagram.com/smoke.furs/ oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail na potrzeby konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  * akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  *zwalnia Instagram z wszelkiej odpowiedzianości związanej z konkursem.

§3 Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs prowadzony będzie na serwisie społecznościowym Instagram na profilu @smoke.furs
 2. Promocja konkursu ukaże się na profilu smokefurs.pl, na serwisie społecznościowym Facebook, na serwisie społecznościowy Instagram.
 3. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Instagramowego https://www.instagram.com/smoke.furs/
 4. Zadanie konkursowe obejmuje 3 kroki:
  – zaobserwuj profil @smoke.furs
  – polub konkursowe zdjęcie
  – skomentuj zdjęcie konkursowe wspominając w komentarzu 3 swoich znajomych
 5. Wykonanie Zadania Konkursowego będzie równoznaczne z dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować do warunków i zasad określonych w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu oznaczając osoby w komentarzu pod zdjęciem na profilu @smoke.furs na Instagram oświadcza iż osoby te zgodziły się na publikację ich danych pod zdjęciami na portalu społecznościowym Instagram na koncie @smoke.furs i uzyskał stosowne zgody osób trzecich, których wizerunki uwidocznione są pod zdjęciami na ich wykorzystywanie zgodnie z postanowieniami ninejszego Regulaminu. W przypadku gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem posniesione przez SMOKE szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkurau.
 8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie
 9. Konkurs przebiega następująco:
  * 03.02.2019 rozpoczęcie konkursu
  *10.02.2019 zakończenie konkursu
  *11.02.2019 ogłoszenie osób zakwalifikowanych do konkursu oraz przeprowadzenie losowania
  *12.02.2019 wysłanie nagród
 10. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą komunikatora Instagramu wysyłając wiadomość na konto Instagramowe, z którego opublikowano Zgłoszenie Konkursowe.

§4 Zasady wyłonienia zwycięscy i oferowanie nagrody

 1. Spośród osób które spełniły określone wymogi w niniejszym regulaminie zostanie wylosowanych 3 laureatów.
 2. Nagrodami w konkursie są:
  – płaszcz futrzany dyplomatka w kolorze burgund-owym, rozmiar do wyboru S,M,L o wartości 529zł
  – kupon upoważniający do 50% rabatu na zakupy do 1000zł na smokefurs.pl
  – kupon upoważniający do 30% rabatu na zakupy do 1000zł na smokefurs.pl
 3. Główną nagrodę stanowi płaszcz dyplomatka w kolorze burgund-owym w wybranym przez laureata rozmiarze. Laureat nie ma możliwości wyboru koloru płaszcza. W przypadku niedopasowania rozmiaru zwycięzca konkursu zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu towaru oraz opłacenia ponownej wysyłki.
 4. Nagrodą za drugie miejsce stanowi kupon upoważniający do 50% rabatu na zakupy do 1000zł w sklepie internetowym smokefurs.pl. Unikalny kod zostanie przekazany zwycięzcy w formie maila. Jego ważność wygasa 28.02.2019r.
 5. Nagrodą za trzecie miejsce stanowi kupon upoważniający do 30% rabatu na zakupy do 1000zł w sklepie internetowym smokefurs.pl. Unikalny kod zostanie przekazany zwycięscy w formie maila. Jego ważność wgasa 28.02.2019.
  Kupon można wykorzystać jednorazowo w terinie do 28 lutego na całe zakupy w sklepie internetowym smokefurs.pl na zakupy do 1000zł. Bon nie łączy się z innymi promocjami. Indywidualny kod należy wpisać na końcu zamówienia.
 6. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wzystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§5 Przyznawanie nagród

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej na prywatny profil Laureata w serwisie społecznościowym Instagram z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu na adres mailowy SMOKE : sklep@smokefurs.pl
 2. W przypadku nie dostarczenia wszystkich danych przez Laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej osoba taka zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Organizator wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin